โครงการมอบทุนการศึกษานักเรียนที่สอบเข้าคณะครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์ได้คะแนนเป็นอันดับหนึ่ง

โครงการมอบทุนการศึกษา ครั้งที่2

ประจำปีการศึกษา 2561

ว่าที่ครูไทยสู่ถิ่นกำเนิด”

มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์” ร่วมกับ Oriental Princess (บริษัท โอ.พี. เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด)

มอบทุนการศึกษา เพื่อศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา สาขาครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์

จังหวัดละ 1 ทุน รวม 77 ทุน ทั่วประเทศ รับทุนการศึกษาตลอด 5 ปี จนจบปริญญาตรี

“โดยไม่มีเงื่อนไขและไม่ต้องใช้ทุนคืน”

คัดเลือกจากผู้ที่สอบได้คะแนนสูงสุดในการสอบ ADMISSION

สาขาครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์ ของแต่ละจังหวัด

ผู้มีสิทธิ์รับทุนของแต่ละจังหวัด ต้องมีสัญชาติไทยและมีถิ่นกำเนิดใน

จังหวัดนั้นๆ โดยแสดงหลักฐาน “สูติบัตร” เป็นสำคัญ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02-642-6060-9  ต่อ 2017

 

 

ในการขอรับทุนนั้น จะไม่มีข้อผูกพันใดๆทั้งสิ้น มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์หวังเพียงว่าเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วผู้ที่ได้รับทุนควรปฏิบัติงานเป็นครูอาจารย์ ในประเทศไทย และหากสำเร็จการศึกษามีผลการเรียนได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1 หรืออันดับ 2 ทางบริษัท โอ.พี. เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด ยินดีมอบรางวัลให้อีกจำนวนหนึ่ง

รายละเอียดการรับทุน

1. คุณสมบัติผู้รับทุน จำนวน 1 ทุน

1) สัญชาติไทย มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย

2) เป็นผู้ที่สอบเข้าศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา ในระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ หรือครุศาสตร์ที่มีคะแนนสอบเข้าคณะดังกล่าวเป็นอันดับที่ 1 (หรือ 2หรือ3 หากมีผู้สละสิทธิ์)

3) เป็นผู้มีความประพฤติดี มีระเบียบวินัย

2. การคัดเลือกทุน

คณะกรรมการสถาบันอุดมศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ หรือคณะครุศาสตร์ เป็นผู้คัดเลือก ผู้ที่ผ่านคุณสมบัติผู้รับทุนตามข้อ 1 แล้วแจ้งมายังมูลนิธิฯ

3. การมอบทุนการศึกษา

เมื่อมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์และบริษัท โอ.พี. เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด ได้อนุมัติมอบทุนแก่นิสิต/นักศึกษาแล้ว จะให้นิสิต/นักศึกษาทุนทุกมหาวิทยาลัยมาร่วมพิธีรับทุนพร้อมกันที่มูลนิธิฯโดยทางมูลนิธิฯยินดีออกค่าเดินทาง ค่าอาหารและค่าที่พักให้โดยจะแจ้งกำหนดการให้ทราบต่อไป ส่วนการโอนเงินทุนการศึกษาในระหว่างที่ศึกษาอยู่ มูลนิธิฯจะประสานงานกับสถาบันอุดมศึกษาเพื่อดำเนินการโอนทุนการศึกษาให้แก่นิสิต/นักศึกษาแต่ละภาคการศึกษา โดยทางสถาบันอุดมศึกษาออกใบเสร็จรับเงินให้ในนามบริษัทฯ เพื่อเป็นหลักฐาน

4. กรณีเพิกถอนสิทธิ์ของผู้ได้รับทุน

1) ถึงแก่กรรม

2) ลาพักการศึกษา หรือ ถูกพักการศึกษา หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสถาบันอุดมศึกษา หรือเป็นผู้มีความประพฤติไม่เหมาะสมกับการเป็นผู้รับทุน

3) พ้นสภาพของการเป็นนิสิต/นักศึกษา

4) นิสิต/นักศึกษาสละสิทธิ์โดยมีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ปกครอง และคณบดี ของคณะที่นิสิต/นักศึกษากำลังศึกษาอยู่