สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
อาคาร ว.วิโรจน์ 89/1 ซอยรัชฏภัณฑ์ ถนนราชปรารภ
แขวงมักกะสัน กรุงเทพฯ 10400.
E-mail : elearning.kusol@gmail.com